ᤂᤧᤶᤔᤠ᤹ ᤒᤠᤀᤡᤒᤗ

image
मत्ति 1
Download
Terms & Conditions

 

 

ᤂᤧᤶᤔᤠ᤹ᤀᤠᤣ ᤗᤠᤶ ᤏᤛᤠ᤺ᤴ ᤋᤠ᤺ᤖᤠᤣ  ᤕᤠᤣ ᤁᤧᤐᤵᤐᤠ᤹ ᤔᤡᤱ ᤜᤠ᤹ᤕᤠᤣ ᤂᤠᤣᤍᤧᤳ